Safe en fit trainingscentrum Safe en fit trainingscentrum, gevestigd aan Einsteinstraat 6 9285 WP Buitenpost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Klaas Hoekstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Safe en fit trainingscentrum Hij is te bereiken via klaas@safeenfit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken gegevens Safe en fit trainingscentrum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt – Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- Geboorteplaats- Adres gegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Safe en fit trainingscentrum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Safe en fit trainingscentrum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken- Safe en Fit trainingscentrum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Safe en fit trainingscentrum neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Safe en fit trainingscentrum) tussen zit.
Safe en fit trainingscentrum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Safe en fit trainingscentrum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Safe en fit trainingscentrum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Safe en fit trainingscentrum gebruikt alleen technische en functionele cookies
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Safe en fit trainingscentrum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klaas@safeenfit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) Dit ter bescherming van je privacy

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Safe en fit trainingscentrum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klaas@safeenfit.nl

KPH 2022. All Rights Reserved.